svetsudu.cz svetsudu.cz - Koupací sudy | Svět-sud?.cz

svetsudu.czWebsite Profile

Title: Koupací sudy | Svět-sud?.cz
Keywords:
Description:Koupací sudy | Svět-sud?.cz DOM? PRODUKTY A CENY P?J?IT HOT TUB FOTOGALERIE KONTAKT POHODA NA FESTIVALU P?ipraveno Relaxovat Pro milovníky saunování saunovat se u? m??ete kdekoliv I Va?í zahradě bude
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

svetsudu.cz Information

Website / Domain:svetsudu.cz
Website IP Address:194.8.253.229
Domain DNS Server:ns1.best-hosting.cz,ns3.best-hosting.cz,ns2.best-hosting.cz

svetsudu.cz ranks

Alexa Rank:10078600
EveryoneDomain Rank:1
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

svetsudu.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$10,755
Daily Revenue:$29
Monthly Revenue:$884
Yearly Revenue:$$10,755
Daily Unique Visitors:2,711
Monthly Unique Visitors:81,330
Yearly Unique Visitors:989,515

svetsudu.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache/2.4.10 (Debian)
Date Sun, 21 Oct 2018 07:16:52 GMT

svetsudu.cz WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

svetsudu.cz Similar Website

Domain WebSite Title
horkesudy.cz koupací sudy,koupací sud,koupací sudy a kádě,koupaci sud,koupaci sudy nerez,d?evěné koupací sudy s ...
koupacisudy.cz Koupací sudy
monstersgame.cz Monstersgame - CZ - Svět 1
svetnaramku.cz Shamballa náramky - Svět náramk?.cz
barevnysvetcz.cz BAREVNY SVěT CZ - podlahové krytiny
audio3.cz Audio3.cz - vá? hudební svět
svetsatu.cz Plesové a svatební ?aty - Svět ?at?.cz
dubove-sudy.cz Moravské dubové sudy-prodej d?evěnych sud? a soudk?,barrique sud?,?kopk?,d?evěnych květiná??-d?evo ...
automuzeum.cz Aktuálně - Automuzeum CZ | historická vozidla a svět veterán?
cedrovesudy.cz Cedrové sudy | koupacích sud HOT TUB – vyroba (i na míru), prodej a p?j?ování
svetdarku.cz Dárky pro mu?e a ?eny, Svět-dárk?.cz
drevenesudy.sk Sudy Pukanec
nerezove-sudy.sk NEREZOVE SUDY
agau.cz Koupací jezírka a biotopy
jezirkanaklic.cz Zahradní a koupací jezírka
sudy.at Sudy Edle Steinkreationen | Sudy Edle Steinkreationen
sudy.de a-z SHS Sudy GmbH
nerezovesudy.sk Nerezové sudy Zottel

svetsudu.cz Alexa Rank History Chart

svetsudu.cz aleax

svetsudu.cz Html To Plain Text

Koupací sudy | Svět-sud?.cz DOM? PRODUKTY A CENY P?J?IT HOT TUB FOTOGALERIE KONTAKT POHODA NA FESTIVALU P?ipraveno Relaxovat ..................... Pro milovníky saunování saunovat se u? m??ete kdekoliv I Va?í zahradě bude slu?et HOT TUB. P?ekvapení pro hosty Tak u? poj?te, je zatopeno... Nejen v zimě… Párty za?íná U?ijte si párty… ?as na změnu. Zkuste venkovní párty s koupacím sudem bez ohledu na po?así. Klenot v p?íhodě Hodně zdraví v novém roce v sudech z Vyso?iny. Pro informace o na?ich produktech VOLEJTE 777 501 336, nebo vyu?ijte kontaktní formulá?. P?ipravíme Vám nabídku která splní Va?e o?ekávání. P?J?OVNA – vyu?ijte mrazivé po?así a zamluvte si p?j?ení jednoho nebo více sud? Nejlep?í materiály, dokonalé ?emeslné zpracování a atraktivní design. Nabízíme provedení s nerezovou vlo?kou, z thermoowoodu i ?erveného cedru. Napi?te nám Va?e jméno: Vá? email: Mám zájem o (prosím vyberte) VYBER nejvhodněj?íINFORMACE o produktechREZERVACI p?j?ovnyDárkovy VOUCHER Prosime Vás o uvedení Va?eho TELEFONU a data zap?j?ení abychom Vás mohli kontaktovat s potvrzením. Co to je HOT TUB (koupací sud) a jak funguje? (rozklikni) Koupací sudy jsou známé zejména v Kanadě a severskych zemích Evropy. Postupem doby za?ínají HOT TUBs pronikat směrem na jih, tak?e se postupem ?asu dostaly a? k nám do ?ech. Jejich pou?ití má i v na?ich zeměpisnych ?í?kách své opodstatnění. Pro pohodové venkovní koupání nebo relaxaci toti? není nutné po?izovat a udr?ovat nákladné bazény nebo moderní ví?ivky ale lze vyu?ít osvěd?eny koncept. SUD SE ZABUDOVANYMI KAMNY PRO OH?EV VODY. Voda uvnit? sudu je oh?ívána kamny na d?evo, která jsou osazena pod hladinou vody. Od koupajících jsou kamna oddělena d?evěnym pa?ením. Deska kolem kamen p?ímo vybízí k odlo?ení nápoj? a dobrot tak aby v?e bylo po ruce. Kam lze koupací sud umístit? (rozklikni) Kamkoliv kde je pro sud místo – na Va?í zahradu, terasu, k penzionu, na chatu, k ?ece rybníku, nebo jezeru. Jde jen o to kde si chcete vychutnat p?íjemnou koupel v p?írodě. Jakékoliv nep?íznivé po?así se jako mávnutím kouzelného proutku mění na p?íjemnou kulisu, z kamen k Vám zaznívá zvuk praskajícího ohně, pára z vyh?áté vody se vzná?í nad hladinou a p?ímo vybízí ke koupeli pod ?irym nebem. Historie HOT TUB (rozklikni) Koupání v horké vodě je roz?í?eno po celém světě. P?írodní teplé prameny lze nalézt na mnoha místech na?í planety, hlavně v seizmicky aktivních oblastech. Ne ka?dy má ale mo?nost se v horkych pramenech koupat, nato? mít sv?j vlastní teply pramen. Mo?ná právě proto byl vynalezen HOT TUB. Hot tub v p?ekladu znamená vyh?ívany / horky sud. Jaké materiály pou?íváme pro vyrobu koupacích sud?? (rozklikni) WESTERN RED CEDAR (západní ?erveny cedr) – Lze ?íci ?e pro vyrobu celod?evěného koupacího sudu neexistuje lep?í varianta ne? je ?erveny cedr. Cedrové d?evo pat?í k nejlep?ím p?írodním materiál?m, pro své vlastnosti historicky byl a je ?asto vyhledávanym materiálem pro venkovní pou?ití. V oblasti materiálu pro vyrobu celod?evěnych sud? nemá smysl dělat kompromisy. Ji? sta?í Féni?ané věděli ?e d?evo Cedru Libanonského je nejlep?í volbou pro stavbu odolnych lodí. Ani Pověstny král ?alamoun neváhal postavit sv?j chrám z cedru. Během několika staletí byly zásoby cedrového d?eva na starém kontinentu vy?erpány a dnes se d?evo dová?í z Kanady. Thermowood – p?edstavuje ekonomickou variantu k cedrovému d?evu, proto?e díky tepelné úpravě získalo toto d?evo lep?í vlastnosti. Sv?j ú?el splní a dlouho vydr?í ale cedr je cedr. Nerezovou ocel. – Sud je uvnit? osazen celonerezovou vlo?kou, nebo nerezovou vlo?kou v kombinaci s odolnou plachtou. Z vněj?ku se jedná o standardní sud, ktery si ale díky vlo?ce neklade tak vysoké nároky na materiál. Oblo?ení tak lze vyrobit z dostupněj?ích d?evin. Jak vypadá moderní Hot tub? (rozklikni) V podstatě jako originální HOT TUBs. Trendem se stává renesance osvěd?enych materiál?, jako je cedrové d?evo, preferována je jednoduchost konstrukce, ?isté designové ?e?ení a funk?nost. HOT TUB není chápán jako konkurence pro moderní ví?ivky, bublinkové koupele a podobně. Moderní koupací sudy m??ou byt doplněny o jednoduchou a snadno vyjímatelnou filtraci nebo pevně instalované pískové filtra?ní za?ízení, osvětlení atd. Pro? se opět prosazují p?írodní materiály? (rozklikni) Jen v cedrovém sudu si vychutnáte kontakt s p?írodou, v?ni d?eva, kontakt s p?írodním materiálem. Pocit z koupele v sudu z cedrového d?eva lze jen tě?ko nahradit moderními materiály, které zdánlivě nabízejí jednodu??í údr?bu. Pro? nabízíme cedrové i nerezové provedení? (rozklikni) Obě ?e?ení pova?ujeme za dobrá a z na?eho pohledu je volba otázkou osobního vkusu, pocit?, nebo prost?edím ve kterém má sud stát. To je d?vodem pro? jsme pro Vás ve Světě sud? p?ipravili mo?nost volby mezi tradi?ním celod?evěnym sudem z cedrového d?eva a sudem s nerezovou vlo?kou. Obě ?e?ení mají své p?íznivce a je pouze na Vás pro kterou verzi se rozhodnete. Pro? se v oblasti sedacích sud? spolehnout na nás? (rozklikni) P?i vyrobě HOT TUBu jsme si vytkli za cíl p?inést Vám tu nejvy??í kvalitu a vyu?ít v?ech zku?eností které jsme získali p?i spolupráci s p?áteli ze ?védska. Sna?ili jsme se posunout vnímání kvality HOT TUB dále ne? je bě?né. Toto tvrzení bychom rádi dolo?ili na konkrétních p?íkladech: ?emeslné zpracování, jednoduchá a kvalitní konstrukce Kamna s vyrazně zvy?enou ú?inností – NOVINKA NA TRHU. Vyrazného zvy?ení ú?innosti jsme dosáhli díky integrovanému vyměníku pro zvy?ení plochy, speciální povrchovou úpravou kamen, která opět zvět?uje plochu ale hlavně pou?itím hliníku odolného mo?ské vodě. Ná? novy design kamen zvy?ující kvalitu ho?ení, p?iná?í vysokou estetickou hodnotu a ?et?í místo v sudu M??ete vybírat ze dvou provedení zakrytí koupacího sudu kompletně chránící vodu: pevného krytu z cedrového d?eva, nebo z folie s napínáky. Lavi?ky a pa?ení kamen jsou vyrobeny z cedrového d?eva. Zájem o na?e sudy projeveny ze zahrani?í potvrzuje ?e na?e práce stála za to. Jak a jaky TUB vybrat? (rozklikni) P?i volbě sudu si m??ete vybírat z několika velikostí, materiál? a provedení. Ka?dy vybírá podle svych individuálních p?edstav o materiálech, pou?ití atd. Velikost volte podle po?tu lidí kte?í se budou nej?astěji koupat. Nap?íklad do sudu o vnit?ním pr?měru 190 cm se pohodlně vejde 5- 6 lidí. V p?ípadě vět?ího zájmu, nap?. během párty se se do sudu vejde 9 a? 10 lidí. Pro ob?asnou párty, kdy se koupe více lidí, nevadí, kdy? se budou koupající trochu ma?kat, ale pro pravidelné koupání by to mohlo ?asem vadit. Nabízíme Vám: vyzkou?ení sudu u nás, v?dy ale po p?edchozí domluvě Zap?j?ení sudu, ktery dovezeme kamkoliv budete pot?ebovat Pro inspiraci Vám nabízím svoji zku?enost z pou?ívání prvního TUBu ktery jsme si vyrobili pro sebe a dodnes ho doma pravidelně pou?íváme: ?asto se scházíme s po?etnou rodinou a p?áteli a proto jsem volil sud o pr?měru 190cm s novym modelem kamen Po nějaké době pou?ívání jsem se rozhodl doplnit sv?j sud o jednoduchou filtraci. Hlavním p?ínosem je sní?ení ?etnosti vyměny vody. Vodu ...

svetsudu.cz Whois

% (c) 2006-2017 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.10.2
% Timestamp: Sat Jun 10 16:32:32 2017
domain: svetsudu.cz
registrant: A24CONTACT-56457
nsset: NSSET:BEST-HOSTING
registrar: REG-ACTIVE24
registered: 20.11.2012 04:03:18
changed: 14.12.2012 13:40:40
expire: 20.11.2018
contact: A24CONTACT-56457
name: Marek Dole?el
address: Slavětín 35
address: ?dírec nad Doubravou
address: 58263
address: CZ
registrar: REG-ACTIVE24
created: 02.03.2012 04:03:16
nsset: NSSET:BEST-HOSTING
nserver: ns1.best-hosting.cz (193.150.12.222, 2001:67c:24f4:c600::aa:1)
nserver: ns2.best-hosting.cz (193.150.13.222, 2001:67c:24f4:c601::aa:1)
nserver: ns3.best-hosting.cz (108.61.189.12, 2001:19f0:5000:89e4:ec4:7aff:fe58:3d82)
tech-c: BEST-NET-SEZNAM
tech-c: BEST-HOSTING
registrar: REG-IGNUM
created: 21.02.2011 21:44:53
changed: 05.05.2015 14:44:03
contact: BEST-NET-SEZNAM
name: Lubomír ?pa?ek
address: Brněnská 700/25
address: Hradec Králové
address: 50006
address: CZ
registrar: REG-IGNUM
created: 10.06.2010 23:29:02
changed: 27.08.2012 14:08:04
contact: BEST-HOSTING
org: BEST-HOSTING s.r.o.
name: Martin Bílek
address: Brněnská 700
address: Hradec Králové
address: 50006
address: CZ
phone: +420.491618519
e-mail: podpora@best-hosting.cz
registrar: REG-IGNUM
created: 04.07.2012 12:36:0


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en